Tuesday, January 21, 2020
Text Size

Date Geografice

Date geomorfologice

Comuna Lapoş este situată în zona dealurilor pericarpatice prahovene, cu înălţimi cuprinse între 300 şi 500 metri.

Teritoriul administrativ al comunei cuprinde patru sate şi anume: Lapoş, Lăpoşel, Glod şi Pietricica.

Geotectonic, zona este caracterizată printr-o serie de cute sinclinale şi anticlinale, cu falii de decroşare.

Morfologia zonei este condiţionată de substratul geologic.

Eroziunile ce s-au manifestat în albia pârâului Niscov au scos aproape la zi masivul de sare în anumite zone, masiv care constituie nucleul unei importante cute diapire. Deasupra sării sunt prezente formaţiuni detritice, constituite din nisipuri slab cimentate, în alternanţă cu argilă. În subteranul adânc al zonei sunt reprezentate marne, nisipuri, gresii şi marne nisipoase.

Din cauza excesului de săruri din pământurile din zonă, vegetaţia arboricolă este slab reprezentată, ceea ce favorizează producerea unor fenomene de eroziune sau alunecări de teren pe pantele agresive.

Suprafaţă

Suprafaţa totală a comunei Lapoş este de 2967 hectare, din care 2715,5 hectare reprezintă suprafaţă teren extravilan, ceea ce reprezintă 91,50 % din suprafaţa totală a comunei.

Suprafaţa de teren intravilan a comunei este de 254,5 de hectare. Intravilanul comunei este împărţit pe sate astfel:

Suprafaţa intravilan a comunei Lapoş, pe sate componente (ha)

Sat component

Arie intravilan (ha)

Din care zonă locuinţe

Sat Lapoş

178,35

77,69

Sat Lăpoşel

60,80

37,66

Sat Pietricica

19,78

9,94

Sat Glod

40,21

18,04

Fondul funciar după modul de folosinţă, în judeţul Prahova, în anul 2010

Categoria de folosinţă                                  Suprafaţa (ha)

Suprafaţa totală                                                                  471.587

Suprafaţa agricolă                                                             275.481

Arabil                                                                                    145.338

Păşuni                                                                                   71.777

Fâneţe                                                                                   36.780

Vii şi pepiniere viticole                                                       8.830

Livezi şi pepiniere pomicole                                             12.756

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră             150.399

Ape şi bălţi                                                                            9.061

Alte suprafeţe                                                                     36.646

La nivelul judeţului Prahova, terenul agricol reprezintă cea mai importantă rezervă naturală a teritoriului judeţean, care acoperă peste 59 % din suprafaţa sa totală, respectiv 279.134 ha.

Structura pe folosinţe agricole pune în evidenţă predominanţa terenurilor arabile cu 144.171 ha (51,6 % din suprafaţa agricolă).

Reţeaua hidrografică

Lungimea cursurilor de apă care traversează judeţul Prahova este de 1.786 km, suprafaţa bazinului hidrografic este de 3.350 kmp, iar suprafaţa lacurilor este de 13 kmp.

Întreg sub-bazinul hidrografic Prahova – Teleajen are o suprafaţă de 3738 kmp şi face parte din bazinul Ialomiţa-Buzău, cuprins între localităţile Predeal şi Adâncata. Respectiva suprafaţă acoperă 79% din suprafaţa administrativă a judeţului Prahova.

Reţeaua hidrografică, puternic dezvoltată, formează un bazin de formă palmată cu direcţia de curgere NV – SE. Principalele râuri care constituie sub-bazinul Prahovei sunt Prahova, Doftana, Teleajen, Cricovul Sărat.

Din punct de vedere hidrologic, teritoriul comunei Lapoş aparţine preponderent bazinului Lapoş – Cricovul Sărat – Prahova şi parţial bazinului Niscov – Buzău – Siret.

Teritoriul comunei Lapoş este străbătut de cursurile de apă cadastrate: Lapoş şi Niscov, precum şi o serie de cursuri de apă necadastrate: Pietroasa, Izvoru Mare, Valea Ţiganilor, care au debit nepermanent.

Acestea sunt traversate de o serie de poduri, după cum urmează:

– cursul de apă Lapoş este traversat de DJ 235;

– cursul de apă Niscov este traversat de DJ 100H.

Sursele de apă potabilă sunt infiltraţiile de apă (acviferul freatic – exploatat prin fântâni). Freaticul nu are debit constant şi variază proporţional cu cantitatea de precipitaţii. În pare parte, aceste ape nu sunt potabile, atât din punct de vedere chimic, cât şi bacteriologic.